info-icon

  Zanim przejdziesz do procedury generowania zapisu na Akcje Serii B emitowane przez OMNIOXY S.A., prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat oferty Akcji Serii B.

  Ostrzeżenie przed ryzykiem inwestycyjnym.

  Inwestowanie w papiery wartościowe jakim są akcje łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością OMNIOXY S.A. oraz z otoczeniem, w jakim OMNIOXY S.A. prowadzi działalność.
  Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego (który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji Serii B oraz - na potrzeby oferty - o OMNIOXY S.A.), w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w części VI Dokumentu Ofertowego, a także z ewentualnymi komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Dokumentu Ofertowego. Emitent zaleca, by inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej - w razie potrzeby - zasięgnął opinii doradców, w tym doradcy prawnego.

  Zwracamy uwagę, że Dokument Ofertowy:

  • nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób ani przez Komisję Nadzoru Finansowego, ani przez inny organ nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym działający w innych jurysdykcjach poza granicami Polski,
  • nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO NewConnect, a jego treść nie była ani badana, ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • nie stanowi prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

  Ograniczenia w dokonywaniu zapisów na akcje

  Oferta Akcji Serii B jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Informacje zamieszczone na Stronie Emisyjnej i w Dokumencie Ofertowym dotyczące oferty Akcji Serii B, a także formularz zapisu na Akcje Serii B są przeznaczone wyłącznie do osób / podmiotów mających dostęp do nich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności materiały zamieszczone na Stronie Emisyjnej nie stanowią oferty dotyczącej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia).

  Możesz dokonać zapisu na Akcje Serii B wyłącznie jeżeli:

  • uzyskujesz dostęp do niniejszej Strony Emisyjnej z terytorium Polski;
  • nie jesteś „U.S. PERSON” w rozumieniu Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933), a także przy dokonywaniu zapisu nie działasz w imieniu lub na rachunek takiej osoby;
  • nie masz miejsca zamieszkania lub siedziby w Kanadzie, Japonii lub Australii ani też na obszarze innej jurysdykcji, w której oferowanie Akcji Serii B stanowiłby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia, a także osoba, którą będziesz reprezentować przy dokonywaniu zapisu nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w żadnym z w/w krajów lub obszarów.

  Inwestujesz w firmę OMNIOXY S.A.

  Jaką liczbą akcji jesteś zainteresowany?

  info-icon

  Wybierz pakiet akcji lub stwórz własny w sekcji poniżej.

  100 akcji

  1740.00 zł

  200 akcji

  3480.00 zł

  500 akcji

  8700.00 zł

  1000 akcji

  17400.00 zł

  1500 akcji

  26100.00 zł

  2000 akcji

  34800.00 zł

  3000 akcji

  52200.00 zł

  Liczba akcji

  Całkowita kwota

  --,-- zł


  Inwestycji dokonuję jako:

  info-icon

  Dokonując inwestycji jako osoba fizyczna - wybierz pierwszą opcję.


  Dane inwestora

  Imię:
  Drugie imię:
  Nazwisko:
  Telefon:
  Adres e-mail:

  (będzie wykorzystywany także do wysyłania zawiadomień o Walnych Zgromadzeniach od 1 marca 2021 roku)

  Status dewizowy:
  PESEL:
  Seria i numer dowodu osobistego:
  Numer paszportu:

  Imię:
  Drugie imię:
  Nazwisko:
  Firma:
  NIP:
  Numer telefonu:
  Adres e-mail:

  (będzie wykorzystywany także do wysyłania zawiadomień o Walnych Zgromadzeniach od 1 marca 2021 roku)

  Status dewizowy:
  PESEL:
  Seria i numer dowodu osobistego:
  Numer paszportu:

  Firma:
  Numer telefonu:
  Adres e-mail:

  (będzie wykorzystywany także do wysyłania zawiadomień o Walnych Zgromadzeniach od 1 marca 2021 roku)

  Firma zarejestrowana w:
  KRS:
  NIP:
  REGON:
  Oznaczenie rejestru i numer wpisu do rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania:


  Dane adresowe inwestora

  Ulica:
  Numer domu:
  Numer lokalu / mieszkania:
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  Kraj:


  Dane reprezentantów inwestora

  info-icon

  Pola w tym kroku wypełniasz tylko w przypadku, kiedy Inwestorem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna (np. spółka) lub jeśli inwestora reprezentuje pełnomocnik. Jeśli zapisu na Akcje Nowej Emisji dokonujesz we własnym imieniu - pomiń ten krok przechodząc dalej.

  Dane pierwszego reprezentanta

  Imię:
  Drugie imię:
  Nazwisko:
  Numer telefonu:
  Adres e-mail:
  Podstawa reprezentacji:

  Niezbędne będzie przesłanie dokumentu potwierdzającego wraz z podpisanym elektronicznie formularzem.

  Status dewizowy:
  PESEL:
  Seria i numer dowodu osobistego:
  Numer paszportu:


  Dane drugiego reprezentanta

  Imię:
  Drugie imię:
  Nazwisko:
  Numer telefonu:
  Adres e-mail:
  Podstawa reprezentacji:

  Niezbędne będzie przesłanie dokumentu potwierdzającego wraz z podpisanym elektronicznie formularzem.

  Status dewizowy:
  PESEL:
  Seria i numer dowodu osobistego:
  Numer paszportu:


  Dane trzeciego reprezentanta

  Imię:
  Drugie imię:
  Nazwisko:
  Numer telefonu:
  Adres e-mail:
  Podstawa reprezentacji:

  Niezbędne będzie przesłanie dokumentu potwierdzającego wraz z podpisanym elektronicznie formularzem.

  Status dewizowy:
  PESEL:
  Seria i numer dowodu osobistego:
  Numer paszportu:


  Dane rozliczeniowe

  info-icon

  Podaj numer konta i nazwę banku, na które będziemy mogli zwrócić wpłacone środki.

  Oświadczenia zapisującego się
  Podsumowanie

  info-icon

  Wszystkie wymagane pola zostały już uzupełnione. Przed wygenerowaniem pliku, sprawdź poprawność adresów e-mail, na które zostanie wysłany plik. W razie potrzeby ich poprawy - cofnij się do odpowiedniego kroku i dokonaj korekty.

  Wygenerowany formularz zostanie wysłany na następujące adresy e-mail: